Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid:
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke door ons bevestigde afwijkingen zijn al onze contracten onderworpen aan onderhavige voorwaarden, met uitsluitend van deze van de medecontractant.
Door het enkele feit van zijn bestelling aanvaardt de medecontractant onderhavige verkoopsvoorwaarden en ziet hij af van zijn eigen voorwaarden.

Offertes – bevestigingen – bestellingen en wijzigingen – annulatie:
Elk overgemaakt en door de klant ondertekend order verbindt hem. Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik ons aanbod te wijzigen of in te trekken, op voorwaarde dat het niet door de medecontractant werd aanvaard. Alle bestellingen en wijzigingen rechtstreeks of door toedoen van onze verkopers aan onze firma overgemaakt, verbinden ons slechts vanaf de datum van hun aanvaarding. Alle door ons verstrekte technische inlichtingen spruiten voort uit onze ondervinding en onze huidige kennis van inzake de behandelde materie. Ze zijn in geen geval bindend, zelfs indien er rechten van derden mochten bestaan. Ieder klant is gehouden bij elke bestelling het gebruik te vermelden waarvoor de bij ons bestelde producten bestemd zijn, aan welke omstandigheden de producten weerstand moet bieden, alsook in welk milieu het zich zal bevinden, de eventuele normen aan te duiden, die gevraagd worden zoals de chemische, mechanische en temperatuurs-weerstanden. De klant is in ieder geval gehouden aan voorafgaande proeven te nemen. Stukken vervaardigd door de verbruiker kunnen in geen geval onze verantwoordelijkheid in het gedrang brengen. In geval van annulatie van de bestelling door de medecontractant zal deze een forfaitaire vergoeding van 30% van de waarde van de bestelling verschuldigd zijn.

Toeval en overmacht:
Worden contactueel met overmacht gelijkgesteld en kunnen voor ons oorzaak van tenietgaan of opschorting van onze verplichtingen uitmaken, zonder verhaal door de koper, voorvallen die de productie, de goederenopslag, de commercialisering, de bevoorrading of het transport van onze producten beïnvloeden, alsook brand, watersnood, braak van machines, gehele of gedeeltelijke stakingen, administratieve beslissingen, daden van derden, en ieder voorval dat van aard zou zijn om de uitvoering van onze verbintenissen te vertragen, te verhinderen of economisch buitensporig te maken.

Leveringen – termijn – risico – transport:
Onze leveringen geschieden in functie van de beschikbare goederen. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding zijn de leveringsdata en –termijnen slechts ter informatie gegeven en verbinden ons niet. Vertraging kan voor de koper geen grond vormen tot annulatie van de koop/verkoop, het weigeren van de goederen of het vorderen van een vergoeding of een creditnota. Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van de klant, worden de risico’s met betrekking tot de goederen en deze eigen aan het transport op de koper overgedragen vanaf de levering van de goederen die plaats heeft op ogenblik van hun afgifte in onze fabrieken of opslagplaatsen. Voor leveringen die de waarde van € 1000 niet overschrijden, vallen de verzendingskosten ten laste van de koper.

Klachten:
Op straffe van verval dient iedere klacht van de klant omtrent de verzonden of  geleverde producten bij aangetekend schrijven met ontvangstkaart gericht te worden naar onze maatschappelijke zetel ten laatste binnen de drie dagen volgend op de in inontvangstneming van de goederen. De klant  is alleen verantwoordelijk voor de keuzes, de bestemming en de gebruiksvoorwaarden van de geleverde producten; Indien een klacht, geformuleerd binnen de termijn gegrond wordt verklaard zullen onze verplichtingen zich beperken tot het gratis vervangen of het gratis herstellen van de geleverde goederen of de gebrekkige stukken zonder dat wij om het even welke reden kunnen gehouden zijn tot enige vergoeding.
Indien de koper binnen voornoemde termijn niet is overgegaan tot controle van de hoeveelheid en kwaliteit van de goederen, in het bijzonder met betrekking tot de specificiteit, of, indien hij hiertoe toch is overgegaan, hij de goederen heeft aangewend of overgedragen, zal de verkoper niet kunnen gehouden zijn voor schade voortvloeiende uit dit gebruik.

Eigendomsvoorbehoud:
De verkoper behoudt de eigendom van de verkochte goederen tot daadwerkelijke betaling van de volledige prijs in hoofdsom en toebehoren. Indien de klant, niettegenstaande dit beding, het product verwerkt blijft onze firma eigenares van het verwerkte product in verhouding tot haar inbreng. Indien de klant de producten geleverd door onze firma doorverkoopt, blijft onze firma eigenares van de doorverkoopprijs tot beloop van het verschuldigde bedrag. Onder geen enkel beding mag de koper over de goederen die niet volledig zijn betaald beschikken : meer bepaald mag hij ze niet in pand geven of de eigendom aan derden overdragen.

Prijs – betalingsmodaliteiten:
De prijzen zijn bepaald exclusief belasting; Hun aard (vast of herzienbaar) en hun bedrag worden nader bepaald in de bijzondere voorwaarden. Behoudens andersluidend beding zijn de prijzen contant betaalbaar op het ogenblik van de afgifte van de goederen aan de klant of aan de vervoerder naar omstandigheid. In geval van betaling door middel van een orderbriefje of een geaccepteerde wissel, dienen deze naar ons geaccepteerd gestuurd of teruggezonden te worden binnen een termijn van 10 dagen. In geval van betaling door middel van een cheque binnen een termijn van drie dagen voor vervaldag.
Op ieder verschuldigd bedrag niet betaald op de overeengekomen vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd zijn van 15% per jaar. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ten titel van schadevergoeding en administratieve kostendekking een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% op de onbetaalde sommen (met een minimum van 50 €). Voorschotten kunnen voorbehouden worden om eventuele verliezen bij wederverkoop te dekken.
Gedurende de uitvoering van de bestelling behouden wij ons het recht voor om elke waarborg te eisen die wij noodzakelijk zouden achten met het oog op de naleving van zijn betalingsverplichting door de koper.

Ontbinding:
In geval van niet nakoming van haar verplichtingen door een partij, zal onderhavig contract van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden worden ten voordele van de andere partij onverminderd de schadevergoeding die van de in gebreke blijvende partij kan worden gevorderd.

Bevoegdheid:
Alle geschillen met betrekking tot huidige verkoop, zelfs in geval van verhaal of van pluraliteit van verweerders, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, het Belgisch recht is van toepassing.

Scroll naar boven

5% Korting

Schrijf je in op onze nieuwsbrief voor een
5% korting op je eerste bestelling van meer dan €100!